Ισχύουν από 1 4 2024
Έκδοση 2

 

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας», (στο εξής «ο Σύλλογος»).

Ο Προμηθέας εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 213 Β., Τ.Κ. 11523 και εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Γιώργο Καλαμίτση. Σκοπός του Προμηθέα είναι η γεφύρωση του χάσματος και των ανισοτήτων που προκύπτουν ανάμεσα στους ασθενείς και την κρατική μέριμνα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγονται εκούσια προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνεργατών, των υπαλλήλων, των εθελοντών και των επισκεπτών μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον Προμηθέα. Η εμπιστευτικότητα δεν είναι για εμάς μόνο μια νομική υποχρέωση αλλά βασική επιδίωξη και ηθική δέσμευση, ιδίως απέναντι στους ωφελούμενους μας. Για το λόγο αυτό αφενός μεν είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί όσον αφορά την πολιτική απορρήτου και τους όρους καταχώρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου δε είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Σύλλογο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ΓΚΠΔ) , την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019) και την παρούσα Πολιτική.

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προμηθέα χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν από την διεύθυνση IP σας, η οποία συλλέγεται αυτόματα και είναι αναγκαία για την δημιουργία της προσωρινής «σύνδεσης» ενός τερματικού με μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Τα υπόλοιπα προσωπικά σας δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας ως υποστηρικτή, την υποβολή φόρμας-αίτησης νέου μέλους, τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα ή τη σύναψη σύμβασης.

 

1. Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα είναι πληροφορίες ή συνδυασμός πληροφοριών που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώριση και ταυτοποίηση ενός προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και τα cookies (βλ. παρακάτω).

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: είναι πληροφορίες ή συνδυασμός πληροφοριών που αναφέρονται στον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής, όπως αυτά που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου. Τα δεδομένα αυτά απολαμβάνουν μεγαλύτερης προστασίας και η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου της Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό και σύμφωνα με τις εντολές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και δεν λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με τα μέσα και το σκοπό της επεξεργασίας, αλλά συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας που θέτει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Τρίτος θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τα δεδομένα που μας κοινοποιείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η αποκλειστικά ο Προμηθέας.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή στο [email protected], εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Προμηθέα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική.

 

3. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και ο Προμηθέας λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό του Προμηθέα.

Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου, ενδεικτικά, να βελτιώνουμε διαρκώς τον ιστότοπό μας και το περιεχόμενο του. Συνοπτικά, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε τον ιστότοπό του Προμηθέα, οι επί μέρους σελίδες τον ιστότοπου του Προμηθέα στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στον ιστότοπο.

 

4. Δεδομένα που συλλέγουμε

Για να σας δώσουμε μια εποπτική εικόνα των λεπτομερειών, χρησιμοποιούμε πίνακες, οι οποίοι επιτρέπουν να σας ενημερώσουμε με ένα διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε. Καθώς υπάρχουν δεδομένα διαφορετικών ειδών, τα έχουμε ομαδοποιήσει σε κατηγορίες, ώστε η παρουσίαση να είναι ευκολότερα κατανοητή.

Α. Σύνδεσης και Επικοινωνίας

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, ρυθμίσεις γλώσσας, ρυθμίσεις και λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα και το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε, τη διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.
Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα  

Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)

 

Όταν υποβάλλετε αίτηση για να εγγραφείτε ως μέλος του Προμηθέα μέσω της ιστοσελίδας μας  

 •  Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία επαγγέλματος
Όταν κάνετε μια δωρεά
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και πληροφορίες πληρωμών
Όταν συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα ερωτηματολογίων στα οποία έχετε συμφωνήσει να απαντήσετε ή πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς κατά τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που μας κοινοποιείτε

 

Β. Cookies

Ο Προμηθέας συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies ή ιχνηλάτες).
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.
Ορισμένα cookies αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) στην τερματική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) κατά την πλοήγηση σε αυτόν διότι είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο (π.χ. cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας, cookies διαμοιρασμού περιεχομένου σε άλλες σελίδες κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, παρακαλείστε να επισκευτείτε τη σελίδα της Πολιτικής Cookies (Cookies Policy).

Γ. Συμμετοχή σε προγράμματα
Ο Προμηθέας διενεργεί προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, πολλές φορές είναι απαραίτητη η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων από τον Προμηθέα. Ακόμη, τα δεδομένα αυτά μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία με στόχο την εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων ή την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών υγείας στα υποκείμενα των δεδομένων αυτών, πάντοτε κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των τελευταίων (Σκοποί της επεξεργασίας). Όπου είναι εφικτό, ο Προμηθέας ψευδωνυμοποιεί ή και ανωνυμοποιεί τα δεδομένα αυτά, έτσι ώστε να μην είναι ευχερής (ή ακόμη και δυνατή) η ταυτοποίηση των υποκειμένων τους και γενικότερα λαμβάνει κάθε δυνατό τεχνικό και οργανωτικό μέτρο ασφαλείας. Επιπλέον, για την υλοποίηση ενός προγράμματος και την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, τα εν λόγω δεδομένα ορισμένες φορές διαβιβάζονται στους συνεργάτες ή τους φορείς μαζί με τους οποίους ο Προμηθέας διενεργεί το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η διαβίβαση αυτή γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, με την οποία εξασφαλίζεται επαρκώς η προστασία των δεδομένων αυτών. Όλες οι ως άνω πράξεις επεξεργασίας γίνονται πάντοτε κατόπιν προηγούμενης, γραπτής και ρητής συναίνεσης των υποκειμένων των δεδομένων – ωφελουμένων, η οποία παρέχεται από τους τελευταίους κατά την εγγραφή τους στο εκάστοτε πρόγραμμα και την ενημέρωσή τους για αυτό ή σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ο Προμηθέας διατηρεί τα δεδομένα αυτά για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη λήξη του εκάστοτε προγράμματος ή του σκοπού επεξεργασίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά για κάποιο επιμέρους πρόγραμμα ή το νόμο. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από το ηλεκτρονικό αρχείο του Προμηθέα και εν γένει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο Προμηθέας θα ικανοποιήσει τα σχετικά αιτήματα σε εύλογο χρόνο. Η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής δεν αναιρεί την τυχόν τελεσθείσα επεξεργασία ή/και την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που εξήχθησαν από την επεξεργασία αυτή (πχ τα αποτελέσματα από τη μέτρηση του σακχάρου σας), καθιστά όμως αδύνατη την ταυτοποίησή σας σε τυχόν μεταγενέστερη επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση που τα δεδομένα ενός συμμετέχοντος έχουν ήδη διαβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, ο Προμηθέας θα ενημερώσει σχετικά το τρίτο πρόσωπο για το υποβληθέν αίτημα, χωρίς όμως να θεμελιώνεται υποχρέωση ή ευθύνη του Προμηθέα λόγω της αποστολής των ήδη διαβιβασθέντων δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συμμετοχή σας ένα πρόγραμμα του Προμηθέα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά και κατανοητά για όλες τις απαραίτητες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τους τυχόν συναφείς περιορισμούς στα δικαιώματά σας, ιδίως στο δικαίωμα διαγραφής. Δεν θα συγκεντρώσουμε ποτέ τα δεδομένα σας χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.
Τα δεδομένα που τηρεί ο Προμηθέας, σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται ή διανέμονται ή κοινοποιούνται σε κανέναν άλλον (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που το φυσικό πρόσωπο-ωφελούμενος αρχικά επεδίωξε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σκοποί όπως: διαφημιστικοί, εμπορικοί, ενημερωτικοί κ.α.).

Δ. Εγγραφή ως εθελοντής στο κοινό δεκτό Προμηθέα – Θετικής Φωνής
Μέσα από την ιστοσελίδας του Προμηθέα μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής στο Κοινό Δίκτυο εθελοντών που διατηρεί ο Προμηθέας με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή». Τα αποτελέσματα από την σχετική φόρμα εγγραφής συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από την Θετική Φωνή και όχι από τον Προμηθέα, ο οποίος δεν έχει από μόνος του πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Επομένως, ως προς τα δεδομένα αυτά, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Θετική Φωνή και εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου αυτού.
Εάν ωστόσο χρειαστείς οποιαδήποτε σχετική βοήθεια μην διστάσεις να επικοινωνήσεις και μαζί μας!

 

5. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:
1. Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας (φόρμα επικοινωνίας, email) διατηρούνται για χρονικό διάστημα 24 μηνών από το πέρας της τελευταίας επικοινωνίας μας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματά μας διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη φόρμα ενημέρωσης του αντίστοιχου προγράμματος.
Για την παραμετροποίηση των Cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική πολιτική ή το cookie banner.
Σε περίπτωση που ανακύψουν τυχόν δικαστικές ενέργειες ή διοικητικοί έλεγχοι κάθε είδους, που απαιτούν τη διατήρηση των δεδομένων αυτών, ο Προμηθέας επιφυλάσσεται να τα διατηρήσει μέχρι το πέρας των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

 

6. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας

Γενικά διαγράφουμε τα δεδομένα αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε. Διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Όταν η περίοδος αποθήκευσης παρέλθει, τα δεδομένα διαγράφονται ανάλογα.
Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δική σας επιθυμίας ή στις εξής περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να λαμβάνεται ειδοποιήσεις και ενημερώσεις (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται σε περίπτωση που επιλέξετε να διαγραφείτε από το newsletter μέσω της επιλογής «unsubscribe». Μόλις συμβεί αυτό, θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση από εμάς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας.
(β) σε περίπτωση που είστε μέλος του Προμηθέα και θέλετε να διαγραφείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται μόλις παρέλθουν δέκα (10) χρόνια από τη διαγραφή σας.
Πέρα από τους κανόνες που έχουμε ορίσει εμείς, υπάρχουν και άλλες περίοδοι για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχείο. Για παράδειγμα, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να τηρούνται για μια περίοδο 5 τουλάχιστον ετών. Οι ειδικές αυτές υποχρεωτικές περίοδοι τήρησης των στοιχείων διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής.
Παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να τηρούμε κάποια επεξεργασμένα δεδομένα, λόγω υποχρεώσεων εκ του νόμου. Στη περίπτωση αυτή, τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.

 

7. Ανήλικοι Χρήστες

Ο Προμηθέας περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Πρόθεσή μας είναι να μη συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό του τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων.
Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί από τον Προμηθέα, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στον Προμηθέα, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 

8. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Γενικά, δεν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό του Προμηθέα και τα δεδομένα σας δεν μοιράζονται με τρίτους.
Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Παρόλα ταύτα, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να αγοράσουμε υπηρεσίες από συγκεκριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ή ακόμη, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων δωρεών από ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς, να συνεργαστούμε με τρίτα πρόσωπα, στα οποία θα δώσουμε αυστηρή και περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα.
Ειδικά για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης στην ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε ότι πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας δύνανται να έχουν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως π.χ. κρυπτογράφηση, συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας κ.λπ., συμβεβλημένοι με εμάς συνεργάτες, π.χ. εταιρείες υλικοτεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών λογισμικού/νεφοϋπολογιστικής.
Οι συνεργαζόμενοι με εμάς πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τον Προμηθέα να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η διαβίβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών από τους ανωτέρω γίνεται στο πλαίσιο σύμβασης, υπό εξίσου αυστηρές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις και βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε στοιχείο σε φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε, ελέγχουμε κάθε έναν από αυτούς, ώστε όλοι οι αποδέκτες των δεδομένων να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αποδεικνύουν το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν με επαρκή στοιχεία. Στην περίπτωση που αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο η πολιτική μας για την κοινοποίηση δεδομένων, θα ανανεώσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, την οποία μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας.
Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτικής προστασίας κάθε ιστότοπου.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι, όταν κάνετε δωρεά μέσω της ιστοσελίδα μας, ανακατευθύνεστε στην ιστοσελίδα της Pay Pal. Το ποσό που θα δωρίσετε θα χρεωθεί στην κάρτα ή τον λογαριασμό που θα υποβάλλετε με τη δωρεά σας. Εάν κάνετε δωρεά μέσω της PayPal, συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας από την Pay Pal όπως αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της PayPal.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες ή δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή, στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.
Ο Προμηθέας δε διαβιβάζει καταρχήν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας, κ.λπ.). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

9. Σκοποί Επεξεργασίας

 • Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  Fundraising: ως σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού, χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας γνωστοποιήσατε μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για εκστρατείες χρηματοδότησης, δωρεές, επιχορηγήσεις και άλλους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συνδράμετε το έργο μας.
 • Προωθητικές ενέργειες των δράσεών μας: όταν εγγράφεστε στο newsletter μας ή μας δίνετε με άλλο τρόπο τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ενέργειες προώθησης μέσω newsletters, σχετικά με νέες δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, είτε μέσω της επιλογής «unsubscribe», είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο email [email protected] .
 • Άλλες επικοινωνίες: μπορεί να υπάρξουν φορές που θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που χρειαστεί να απαντήσουμε και να διαχειριστούμε αιτήματα που έχετε υποβάλει.
 • Αναλυτικά στοιχεία, βελτιώσεις και έρευνα: χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Μπορεί να αναθέσουμε σε κάποιο τρίτο μέρος να το κάνει αυτό για λογαριασμό μας. Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ άλλων σε τρίτα μέρη, σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.
 • Ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση κινδύνων και για σκοπούς ασφάλειας, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, όπως στις αρχές εφαρμογής του νόμου, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε εξωτερικούς συμβούλους.
 • Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.
  Ειδικότερα, οι κατωτέρω ενέργειες συνδέονται με τους σκοπούς μας και την παρουσία μας στο διαδίκτυο:
 • Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες μας θα λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.
 • Για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας, ώστε να μπορείτε να αξιολογείτε το έργο μας και να σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ενεργό συμμετοχή στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων στον χώρο της υγείας.
 • Προκειμένου να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από σύμβαση με εσάς (συνηθέστερα δωρεάς) καθώς και να τηρούμε τις υποχρεώσεις που μας επιβάλει η νομοθεσία.
 • Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές ενέργειες μέσω τις ιστοσελίδας μας.
 • Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε και εν συνεχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε.
 • Για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες με βάση αυτές τις προτιμήσεις.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας.
 • Για να ικανοποιήσουμε τυχόν έννομα συμφέροντά μας.
 • Κατ’ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις, (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

 

10. Νομική Βάση

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί.
Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής: (i) η τήρηση υποχρεώσεων από σύμβαση μεταξύ μας, (ii) όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα, (iii) όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας και (iv) όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία κλπ).
Αναλυτικότερα:
Η αυτόματη συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο της ιστοσελίδας, γίνεται βάσει της συναίνεσης που μας παραχωρείτε με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 (α) του ΓΚΠΔ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε, συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και πληροφορίες επί των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται επιπλέον επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ, να προασπίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες (π.χ. διαδικτυακή απάτη) που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα δεδομένων και συγχρόνως υποχρέωση να παρέχουμε από την πλευρά μας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 1 (στ), 6 παρ. 1 (γ) και 32 ΓΚΠΔ, ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ ωφελούμενου.
Σε περίπτωση που μας επιτρέψετε την χρήση μη αναγκαίων cookies, συλλέγουμε επίσης ορισμένα δεδομένα για την ανάλυση της χρηστικότητας, της ποιότητας και της εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

 

11. Ασφάλεια – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Ο Προμηθέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα λειτουργικά συστήματα, λογισμικά και διαδικασίες για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και μεριμνούμε τόσο για την ορθή οργάνωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όσο και την ασφαλή καταστροφή των αρχείων και αποθηκευτικών μέσων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας και διενεργούμε εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την διαπίστωση της ασφάλειας των πληροφοριών και την εξοικείωση του προσωπικού με τα εκάστοτε πρότυπα ορθής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την ασφαλέστερη τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.
Το προσωπικό μας διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Παράλληλα, ως μέρος της εισαγωγικής εκπαίδευσής του, εκπαιδεύεται στις οικείες διαδικασίες του Προμηθέα για την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εργασίας του.

 

12. Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
1. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή και να λάβετε αντίγραφο αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.
2. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και ο Προμηθέας θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.
3. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ο Προμηθέας θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.
4. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από τον Προμηθέα των προσωπικών σας δεδομένων και ο Προμηθέας θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
5. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον Προμηθέα μας των προσωπικών σας δεδομένων και ο Προμηθέας θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
6. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και ο Προμηθέας θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων του Προμηθέα, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.
7. Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
E–mail: [email protected]
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση:
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 213 Β,
ΤΚ 11523
Αθήνα
Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σε τρίτα πρόσωπα, τότε η άσκηση των δικαιωμάτων σας θα γίνεται βάσει των αντίστοιχων προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής και τη σύμβαση του Προμηθέα με τον συγκεκριμένο τρίτο.
Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση ή διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων, παρά την εκ μέρους μας τήρηση όλων των ευλόγων μέτρων ασφαλείας, θα ενημερωθείτε άμεσα γι’ αυτήν, ενώ ήδη μέσα σε διάστημα 72 ωρών από την στιγμή που αυτή θα γίνει αντιληπτή, θα έχουμε ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ορίζεται από τον ΓΚΠΔ.

 

13. Διαχείριση Αιτημάτων και Καταγγελιών

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Προμηθέα υποβάλλοντας μια αίτηση ή μια καταγγελία στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Η αίτησή ή η καταγγελία σας θα παραληφθεί και θα εξεταστεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού μας και το περιεχόμενό της δεν θα γνωστοποιηθεί σε οποιονδήποτε άλλο, μέλος του προσωπικού ή τρίτο, παρά μόνο στο βαθμό και την έκταση που θα είναι απαραίτητο προκειμένου ο Προμηθέας να απαντήσει σε αυτό.
Ο Προμηθέας, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να ανταποκριθεί στο αίτημά ή την καταγγελία σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Ο Προμηθέας, σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να σας επιβάλουμε εύλογο τέλος είτε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

14. Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο Προμηθέας και οι δράσεις μας αλλάζουν διαρκώς, μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική Απορρήτου για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

 

15. Τελικές διατάξεις

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εσάς. Θα κάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Παρακαλούμε να μην ξεχνάτε ότι είστε ο ιδιοκτήτες των δεδομένων. Όσο λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο περισσότερο έλεγχο έχετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα και δεν επιθυμείτε η συμπεριφορά στην διάρκεια περιήγησης να αξιολογείται από ανεξάρτητους τρίτους από εμάς και συνεργάτες , πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή.
Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς!
Εάν θέλετε να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας!