2022

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 143.255,00
Κοινωφελή ιδρύματα: € 34.445,70
Επιστημονικές εταιρίες: € 20.500,00
Σύλλογοι και Ενώσεις € 112.169,01
Ιδιωτικές Χορηγίες: € 894,50
Λοιπά Έσοδα € 3.000,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: 232.737,96 
Διοικητικά: 45.942,96
Λειτουργικά: 45.283,91

2021

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 221.024,71
Κοινωφελή ιδρύματα: € 52.288,48
Επιστημονικές εταιρίες: € 9.466,00
Σύλλογοι και Ενώσεις € 20.000,00
Ιδιωτικές Χορηγίες: € 1.660,00
Θεσμικοί Φορείς € 5.000,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: 170.171,16
Διοικητικά: 160.340,03
Λειτουργικά: 40.320,02

2020

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 167.956,45
Κοινωφελή ιδρύματα: € 62.772,37
Επιστημονικές εταιρίες: € 52.583,15
Σύλλογοι και Ενώσεις €  47.277,96
Συνδρομές μελών: €  2.596,00
Ιδιωτικές Χορηγίες: €    6.656,5
Αντιλογισμοί (λοιπά): €  19.869,76

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 220.027,88
Διοικητικά: € 120.150,13
Λειτουργικά: €  29.436,19

2019

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 257.748,11
Κοινωφελή ιδρύματα: €  33.967,28
Επιστημονικές εταιρίες: €  32.972,53
Βραβεύσεις €    5.000,00
Συνδρομές μελών: €    8.330,00
Ιδιωτικές Χορηγίες: €       260,00
Αντιλογισμοί (λοιπά): €    2.746,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 164.598,07
Διοικητικά: € 136.946,00
Λειτουργικά: €   11.171,00

2018

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 228.461,32
Κοινωφελή ιδρύματα: € 19.926,37
Επιστημονικές εταιρίες: € 50.900,00
Σύλλογοι και Ενώσεις: € 6.500,00
Συνδρομές μελών: € 1.070,00
Ιδιωτικές Χορηγίες: € 400,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 120.296,03
Διοικητικά: € 105.775,25
Λειτουργικά: €   47.708,08

2017

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 348.982,32
Συνδρομές μελών: € 1.020,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 194.082,09
Διοικητικά: € 98.663,00
Λειτουργικά: € 12.000,00

2016

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 232.472,62
Κοινωφελή ιδρύματα: € 11.309,73
Συνδρομές μελών: € 540,00
Λοιπά Έσοδα: € 455,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 130.835,47
Διοικητικά: € 89.742,00
Λειτουργικά: € 16.675,00

2015

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 130.021,00
Κοινωφελή ιδρύματα: € 22.194,12
Συνδρομές μελών: € 3.140,00
Λοιπά Έσοδα: € 1.644,55

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 85.764,00
Διοικητικά: € 50.563,67
Λειτουργικά: € 7.330,00

2014

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 128.975,00
Κοινωφελή ιδρύματα: € 32.283,00
Συνδρομές μελών: € 460,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 100.358,53
Διοικητικά: € 20.260,00
Λειτουργικά: € 7.400,00

2013

Έσοδα

Χρηματοδότηση εταιρειών: € 56.784,05
Συνδρομές μελών: € 240,00

Έξοδα

Καμπάνιες και δράσεις: € 37.280,15
Διοικητικά: € 11.400,00
Λειτουργικά: € 6.030,00