από 1 4 2024
Έκδοση 2

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης, καθώς αποτελούν την νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.helpa prometheus.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα» ή «ο ιστότοπος»). Αναπόσπαστα τμήματα των Όρων Χρήσης είναι οι ενότητες “Πολιτική προστασίας δεδομένων και απορρήτου” και “Πολιτική Cookies”. Ενδέχεται ανά διαστήματα να επικαιροποιούμε τους Όρους Χρήσης ή και τις επιμέρους πολιτικές. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Εσείς, ως επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνος να ενημερωθείτε για την οποιαδήποτε αλλαγή. Η χρήση του ιστοτόπου με τις τυχόν επικαιροποιήσεις, αποτελεί πλήρη αποδοχή των ενημερωμένων Όρων. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένους Χρήστες. Οι πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς χρέωση, για προσωπική χρήση, πληροφόρηση και ενημέρωση καθώς και για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη χρήση του ιστοτόπου, και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή αντίθετη με τα χρηστά και τασυναλλακτικά ήθη.

 

2. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας», (στο εξής «ο Σύλλογος»). Ο Προμηθέας εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 213 Β. Τ.Κ. 11523, και εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Γιώργο Καλαμίτση. Σκοπός του Προμηθέα είναι η γεφύρωση του χάσματος και των ανισοτήτων που προκύπτουν ανάμεσα στους ασθενείς και την κρατική μέριμνα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 

3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα μας διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την επιμέλειά σας και ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Η από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του Συλλόγου.

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου του Συλλόγου διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου, πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.

 

6. ΑΔΕΙΑ –– ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείο και πληροφορία, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Συλλόγου και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου, εκτός και μόνο στο βαθμό που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης αποσπάσματος). Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα, η τελευταία θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

 

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Α. Υπεύθυνη χρήση
Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και οδηγίες του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να εκμεταλλεύεστε, να δημοσιεύσετε ή να
διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό υπολογιστών, να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ, ή να διεξάγετε οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στον ιστότοπό μας ή σε σχέση με αυτόν και εν γένει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από τον Σύλλογο.
Απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο, ή να παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. Δεν πρέπει επίσης να προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας, να παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας, ή να εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.
Β. Υποβολή ιδέας
Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, έργα συγγραφής ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας διανοητική ιδιοκτησία, τις οποίες θα θέλατε να μας παρουσιάσετε, εκτός εάν αρχικά έχουμε υπογράψει σύμβαση σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία ή σύμβαση εμπιστευτικότητας. Εάν μας το γνωστοποιήσετε χωρίς γραπτή συμφωνία, παραχωρείτε σε εμάς μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης για αναπαραγωγή, αποθήκευση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

 

8. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Συλλόγου. Ο Σύλλογος δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Ο Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας, μέσω σύνδεσης απλού κειμένου σε άλλον ιστότοπο, απαγορεύεται αυστηρά, εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με τον Σύλλογο. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία www.helpa–prometheus.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο Σύλλογος την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με τον Σύλλογο, (ε) να
παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Συλλόγου και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα του Συλλόγου, χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδειά του.

 

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ –– ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι ο Σύλλογος, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες ή στις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι ο Σύλλογος δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες.

 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο Σύλλογος καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Οι ακόλουθες διατάξεις της παρούσας ενότητας θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα περιορίζουν ή θα αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που θα ήταν αθέμιτο ή παράνομο για εμάς να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας.
Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:
• αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενό μας θα πληρούν τις απαιτήσεις σας.
• Ο εν λόγω ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, λογισμικού ή βάσης δεδομένων, απώλεια ή βλάβη ιδιοκτησίας ή δεδομένων) που προκλήθηκαν από ή προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος και προκύπτουν από την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή τη χρήση του.
Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά ή σιωπηρά, ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου.

 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.helpa–prometheus.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά του Συλλόγου,
λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον Σύλλογο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης και δικαστικών εξόδων.

 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Δεν μπορείτε να παρέχετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία κανένα από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας θα είναι εξ υπαρχής άκυρη.

 

13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή οριστικής αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσουμε τον αποκλεισμό της πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.

 

14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Εκτός από τις υποχρεώσεις καταβολής χρημάτων βάσει του παρόντος, καμία καθυστέρηση, αποτυχία ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να εκπληρώσει ή να τηρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος δεν θα θεωρείται παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης εάν, και για όσο χρονικό διάστημα, η καθυστέρηση, η αποτυχία ή παράλειψη προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία, πέραν του εύλογου ελέγχου εκείνου του μέρους.

 

15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να μας απαλλάσσετε πάσης ευθύνης, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, που σχετίζονται με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και των εφαρμοστέων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημίες, τις απώλειες, τα κόστη και τα έξοδά μας που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από, τέτοιες αξιώσεις.

 

16. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε συμφωνίας ή η αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας τερματισμού, δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβληθεί κάθε μια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

17. ΓΛΩΣΣΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ορίζονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα αναγράφονται αποκλειστικά σε αυτήν τη γλώσσα.

 

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο στο τηλ. 211 0122102 ή στο email: info@helpa–prometheus.gr .